Verzending naar Nederland en België
Winkelwagen

    De winkelwagen is leeg

Totaal: 0.00

Voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: Ballast Producten.nl is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Koper: De wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaraan gebruiker zaken verkoopt en levert, alsmede waaraan gebruiker in voorkomend geval ook diensten verricht etc.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen gebruiker en koper.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en koper, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarin derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1 Ieder door gebruiker gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
3.2 De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door koper verstrekte informatie, waarbij gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de bedoelde informatie.
3.4 De overeenkomst tussen gebruiker en koper komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen.
a) Hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarom een door gebruiker gedaan aanbod door koper uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
b) Hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop gebruiker op verzoek van koper met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.
c) Hetzij, op het moment waarop gebruiker op verzoek van koper met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.
Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een andere tijdstip is tot stand gekomen.

4 Prijs en kosten

4.1 De prijs is exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
4.2 Gebruiker is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
4.3 Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen.
4.4 Verzendkosten bedragen bij gewichten tot de 10 KG 9,95 euro. Bij gewichten tot de 25 KG is dit 14,95 euro. Bij gewichten tot 50 KG is dit 29,95. Bij gewichten van 50 KG tot 1000 KG is het bedrag €55,-. Daarboven kunt u rekenen op €55,- per duizend kilo of u kunt contact opnemen met een van onze medewerkers.

5 Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder
dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan. Klant kan er ook voor kiezen direct te betalen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
5.2 Indien koper in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
5.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5.4 Gebruiker heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5.5 Gebruiker is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan koper stop te zetten, totdat het volledig openstaan- de bedrag uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. Gebruiker is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.

6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van gebruiker.
6.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
6.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6.4 Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
6.5 Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht koper zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.
6.6 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroep- bare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendomen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

7 Incassokosten

7.1 Alle in redelijkheid door gebruiker in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de koper van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijk en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de koper.
7.2 Koper is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

8 Onderzoek, reclames

8.1 Klachten dienen door de koper binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mo- gelijk omschrijving van de klacht te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
8.2 Indien een klacht gegrond is, is gebruiker bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst op- nieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven
8.3 Indien de koper niet binnen de in artikel 8.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, te zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

9 Vervaltermijn

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 is de koper gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat gebruiker de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, tenzij die reeds op grond van het bepaalde in artikel 8.1 is gebeurd onverwijld schriftelijk aan gebruiker kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen een jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen een jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

10 Opschorting en ontbinding

10.1 Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens gebruiker voldoet, indien koper in staat van faillissement is verklaard of
een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien koper surseance van betaling aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van
koper wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van koper wordt gelegd, dan wel indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft gebruiker het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens koper op te schorten dan wel de overeenkomst met koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van gebruiker, waaronder die tot schadevergoeding.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade van de koper, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door gebruiker aan de koper in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door gebruiker aan de koper verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van gebruiker in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag van €100.000,- voor zover bedoelde verzekering in voorkomend geval geen dekking zou verlenen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker. Onder gebruiker zijn in deze en de volgende bepalingen van die artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
11.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de koper niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3.3 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.
11.4 Gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door koper bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.
11.5 Gebruiker is overigens steeds bevoegd de schade van koper zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe koper alle medewerking zal verlenen.
11.6 Koper is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.
11.7 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande geldt in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.

12 Vrijwaringen

12.1 De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigenkom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
12.2 Koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden te zake van schade, welk verband houdt met of voortvloeit uit de door gebruiker uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover gebruiker daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 11 niet jegens de koper aansprakelijk is.

13 Overmacht

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle naar buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
13.3 In geval van overmacht kan koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
13.4 Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft koper het recht de betrokken overeenkomst
te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan gebruiker te worden betaald met inachtneming van artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
14.2 Alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

15 Vindplaats

15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam
15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstand komen van de overeenkomst.

16 Herroepingsrecht

16.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
16.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
16.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
16.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

17 Kosten in geval van herroeping

17.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
17.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

18 Uitsluiting herroepingsrecht

18.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
18.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
18.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

19 Klachtenprocedure

19.1 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@ballastproducten.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.